Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της βιομηχανίας ΕΤΕΜ

Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας  για το εργοστάσιο της βιομηχανίας ΕΤΕΜ. Η μελέτη συντάσσεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των ισχύοντων προτύπων και θα περιλαμβάνει τα μέτρα ενεργητικής προστασίας που απαιτούνται για την πυροπροστασία της βιομηχανίας ΕΤΕΜ.