Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας VW Bank

Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας  για τα γραφεία της εταιρείας VW Bank. Η μελέτη συντάσσεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των ισχύοντων προτύπων και θα περιλαμβάνει τα μέτρα ενεργητικής προστασίας που απαιτούνται για την πυροπροστασία των γραφείων της εταιρείας.